Innmelding

Medlemskap søkes via https://minidrett.nif.no/ 

 • Logg inn eller opprett ny bruker 
 • Under fanen ‘Medlemskap’ og ‘Finn ny klubb’ søker du Lillehammer Ro- og Kajakklubb. 
  Obs!  Du må staver helt riktig (‘Lillehammer Ro’ er dog nok) 
 • Klikk av for hvilke aktiviteter du vil delta i med hos oss; padling/roing og undergrupper! 
 • Deretter trykker du på ‘send søknad’.

Det  må opprettes egen profil for hvert gratis barn/ungdom (til og med 18 år) som skal ha medlemskap i klubben. 

Får du problemer, ring idrettens support tel. 03615. De er der for dere og er flinke og hjelpsomme! 

Når alt er på plass, godkjenner medlemsansvarlig i LRKK din søknad og legger inn faktura på din profil i minidrett. Du kan der velge å betale online eller med KID i banken. Dersom fakturaen inneholder feil, kontakter du medlem@lrkk.no 
 

Utmelding:
Utmelding skal skje skriftlig til medlem@lrkk.no og får virkning når denne er mottatt av klubben.
 

Supplerende vilkår: 

 • Medlemskap i LRKK er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.  
 • For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet, må et medlem ha vært tilsluttet LRKK i minst 1 måned og ha betalt kontingent.    
 • Medlemmer plikter å overholde NIF-, tilsluttede organisasjonsledd- og LRKK sine regelverk og vedtak.    
 • Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. I så fall kan LRKK sin avgjørelse påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.    
 • LRKK kan frata medlemskap fra medlem som, etter purring, ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i LRKK og skal strykes fra klubbens medlemslister. En som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen i klubben før skyldig kontingent er betalt.