Utlån av klubbens materiell

Utlånsregler for Lillehammer ro og kajakklubb
Vedtatt på styremøte 2008
Endret 08. mai 2017 av Trond Holmestad, (web-ansvarlig)

A) Formål med reglene er å sikre brukernes sikkerhet og at utstyret og båtene blir benyttet på en slik måte at de ikke blir skadet eller påført unødig stor slitasje.

B) Klassifisering av båtene og krav til bruker:

Vi skiller mellom hav/flattvannskajakker, elvekajakker og robåter.

1. Flattvann/havkajakker
Disse er delt inn i fire ”fargegrupper” etter hvilket nivå de er anbefalt for.
Dette for å sikre at brukerne er kvalifiserte til å ta vare på båtene og sin egen sikkerhet.
Båtene merket ”grønn” og ”blå” er tilgjengelig for medlemmer som har deltatt på minimum introduksjonskurs og sikkerhetskurs for flatt/hav, eller kan dokumentere tilsvarende erfaring.
Eller i følge med erfarne hav/turpadlere. (”en til en” opplæring).
De som innehar kun introduksjonskurs og sikkerhetskurs, kan bare benytte klubbens kajakker på turer som starter fra klubbens brygge. (se ”Lån/leie av klubbåter” side 7,
internkontrolldokumentet).
Båtene merket ”gul” og ”rød” er tilgjengelig for de som har, over tid, tilegnet seg erfaring og kunnskaper som sikrer trygg bruk. Du må ha padlet i minst en sesong etter endt
kurs og være bokført med minst 6 turer inneværende år.
Dette dokumenteres ved å føre alle padleturene i padleprotokollen, og fremlegge kursbevis.

2. Robåter:
For å ivareta båtene kreves det at bruker har tilegnet seg kunnskaper som sikrer brukerens sikkerhet, og at utstyret blir brukt korrekt. Uten fare for skader og unødig slitasje.
Vi oppfordrer alle nye roere om å ta kontakt med klubbens ro-miljø først.
Vi henviser ellers til klubbens roreglement.

3. Elvekajakker med utstyr:
Kajakkene skal ligge i naustet tilgjengelig for alle medlemmene. Kajakkene kan benyttes ved naustet av alle medlemmer. (i havnebassenget).
Kajakkene kan brukes i elv bare av medlemmer med minimum grunnkurs i elvepadling eller tilsvarende erfaring, eller i følge med erfarne elvepadlere.
Elveutstyret (hjelm, vest, våtdrakt o.s.v.) skal oppbevares innelåst i elveutstyrsrommet og være tilgjengelig kun for medlemmer med minimum grunnkurs i elvepadling eller tilsvarende
erfaring.
I hovedsak er det styrets elvekontakt som godkjenner brukere av elveutstyret.

4. Bokføring
Alle som benytter klubbens båter skal føre inn sitt navn, dato, hvilken båt som blir lånt, og hvor den skal benyttes i padleprotokollen som ligger på klubbhuset. Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 6. januar 2011 Side 19 av 24

C) Rettigheter og plikter:

1. Bruk av klubbens kajakker og robåter er fritt for alle medlemmer, som oppfyller de krav som er satt for de forskjellige båttypene, med utgangspunkt fra klubbhuset.
Dette inkluderer dagsturer i nærområdet. (eks: Næra, Kroken, Mesna, Gausa, Sjoa osv.)
For organiserte klubbturer og arrangement har deltagerne fortrinnsrett til utstyret/båtene.
Dett gjelder også ved deltagelse på turløp og konkurranser, men det forutsetter at løpet/konkurransen er varslet til styret 14 dager i forveien.

2. Utstyret/båtene skal ikke fjernes fra klubbhuset i mer enn en dag uten godkjenning av styrets kontaktperson/gruppeleder.

3. Alt utstyr skal henges/settes tilbake på riktig plass etter bruk. Kajakker og båter skal rengjøres og tørkes godt, før de legges på riktig plass igjen.

4. Personer med nybegynnerkurs kan leie båter og utstyr for lengre perioder.
For flattvann/havkajakker gjelder dette kun kajakker merket ”grønn” og ”flate” årer.
Ved leie skal styrets kontaktperson informeres.

5. Styret fastsetter satser for leie til medlemmer.

6. Styret kan nekte personer å låne eller leie utstyr og båter, hvis styret finner personen uskikket.
Virkemidler ved mislighold kan være karantenetid eller bortvisning fra klubben.

7. Brukere er erstatningsansvarlige for tapt eller skadet utstyr
Tapt eller skadet utstyr skal rapporteres til styrets kontaktpersoner/gruppeledere umiddelbart etter hjemkomst. Dette gjøres ved å fylle ut et skadeskjema, og legge det i styrets ”postkasse”.
All aktivitet skjer på eget ansvar. Bruker må selv påse at utstyret er i orden før bruk.
Klubben er ikke ansvarlig for uhell/ulykker ved feilaktig bruk av utstyret.

8. Medlemmer/brukere er pliktig til å sette seg inn i klubbens gjeldende reglement, og å holde seg oppdatert på endringer i regelverket.

D) Leiepris og godkjenning av leie:

Følgende kan leies for 50kr/døgn: Båt, inkludert åre og vest

  1. Send forespørsel til Utstyrsutvalg(at)lrkk.no med ønsket antall og periode.
  2. Etter godkjenning innbetales angitt beløp til bankkonto 2000.25.63445, merk med utleie
  3. Kopi av betaling sendes Utstyrsutvalg(at)lrkk.no FØR utleieperiode.
  4. Noter uttak i loggboka