Utlån av klubbens materiell

Utlånsregler for Lillehammer ro og kajakklubb
Vedtatt på styremøte 2008, revidert 2020
Endret 14. juni 2020 av Trond Holmestad, (web-ansvarlig)

A) Formål med reglene er å sikre brukernes sikkerhet og at utstyret og båtene blir benyttet på en slik måte at de ikke blir skadet eller påført unødig stor slitasje.

B) Klassifisering av båtene og krav til bruker:

Vi skiller mellom hav/flattvannskajakker, elvekajakker og robåter.

1. Flattvann/havkajakker
Disse er delt inn i fire ”fargegrupper” etter hvilket nivå de er anbefalt for.
Dette for å sikre at brukerne er kvalifiserte til å ta vare på båtene, sin egen sikkerhet og «venner».
Båtene merket ”gul” og ”rød” er tilgjengelig for de som har tilegnet seg erfaring og kunnskaper som sikrer trygg bruk og håndtering. Du bør ha padlet i minst en sesong etter endt
kurs før du prøver disse. Se tabell

Båter(er) som ønskes reservert for inntil 14 dager skal registreres elektronisk i Rokortet.dk
  • Se bilde over for kurs/kompetansekrav.
  • Registrering må gjøres fra PC (ikke mulig på mobilapp).
  • På «Hovedmeny», velg «Reservationer», velg «vis båd». Velg så ønsket båt i rullegardinlista (se under for liste over utlånsbåter)
  • Velg «Opret ny», angi formål, datointervall.
  • Unntak: Ved behov kan kursutvalget ha hengt en opptattlapp på den båt du reserverte, da må du velge en annen båt.
  •  Se figurer under:

2. Robåter:
For å ivareta båtene kreves det at bruker har tilegnet seg kunnskaper som sikrer brukerens sikkerhet, og at utstyret blir brukt korrekt. Uten fare for skader og unødig slitasje.
Vi oppfordrer alle nye roere om å ta kontakt med klubbens ro-miljø først.
Vi henviser ellers til klubbens roreglement.

3. Elvekajakker med utstyr:
Kajakkene skal ligge i naustet tilgjengelig for alle medlemmene. Kajakkene kan benyttes ved naustet av alle medlemmer. (i havnebassenget).
Kajakkene kan brukes i elv bare av medlemmer med minimum grunnkurs i elvepadling eller tilsvarende erfaring, eller i følge med erfarne elvepadlere.
Elveutstyret (hjelm, vest, våtdrakt o.s.v.) skal oppbevares innelåst i elveutstyrsrommet og være tilgjengelig kun for medlemmer med minimum grunnkurs i elvepadling eller tilsvarende
erfaring.
I hovedsak er det styrets elvekontakt som godkjenner brukere av elveutstyret.

4. Bokføring
Alle som benytter klubbens båter skal føre inn sitt navn, dato, hvilken båt som blir lånt, og hvor den skal benyttes i padleprotokollen som ligger på klubbhuset. Internt kontrolldokument, godkjent av styret i Lillehammer ro og kajakklubb, 6. januar 2011 Side 19 av 24

C) Rettigheter og plikter:

1. Bruk av klubbens kajakker og robåter er fritt for alle medlemmer, som oppfyller de krav som er satt for de forskjellige båttypene, med utgangspunkt fra klubbhuset.
Dette inkluderer dagsturer i nærområdet. (eks: Næra, Kroken, Mesna, Gausa, Sjoa osv.)
For organiserte klubbturer og arrangement har deltagerne fortrinnsrett til utstyret/båtene.
Dette gjelder også ved deltagelse på turløp og konkurranser, når utstyrsutvalget er informert.

2. Utstyret/båtene skal ikke fjernes fra klubbhuset i mer enn en dag, med unntak av kajakker fra utlånspoolen.

3. Alt utstyr skal henges/settes tilbake på riktig plass etter bruk. Kajakker og båter skal rengjøres og tørkes godt, før de legges på riktig plass igjen

4. Styret fastsetter satser for leie til medlemmer og har fra og med 2017 vedtatt en utlånspool med båter (inkl. åre/vest) uten leiepris inntil 14 dager.

5. Styret kan nekte personer å låne eller leie utstyr og båter, hvis styret finner personen uskikket.
Virkemidler ved mislighold kan være karantenetid eller bortvisning fra klubben.

6. Brukere er erstatningsansvarlige for tapt eller skadet utstyr
Tapt eller skadet utstyr skal rapporteres til utstyrsutvalget.
All aktivitet skjer på eget ansvar. Bruker må selv påse at utstyret er i orden før bruk.
Klubben er ikke ansvarlig for uhell/ulykker ved feilaktig bruk av utstyret.

7. Medlemmer/brukere er pliktig til å sette seg inn i klubbens gjeldende reglement, og å holde seg oppdatert på endringer i regelverket.